Beoordeling

Subsidieaanvragen worden door het bestuur ingedeeld in sectoren. Deze indeling vindt over het algemeen plaats op grond van de hoofdactiviteit van de aanvragende organisatie.

Voorbeeld: een Joodse gemeente dient een aanvraag in voor onderwijs aan kinderen. De activiteit wordt niet ingedeeld in de sector Onderwijs, maar in de sector Religie, omdat dit de hoofdactiviteit is van de aanvragende organisatie.

De beoordeling van uw aanvraag vindt plaats aan de hand van door u verstrekte stukken. Het is uw verantwoordelijkheid als aanvrager om uw aanvraag op alle punten helder en volledig in te vullen. Eventuele onduidelijkheden komen dan ook in beginsel voor risico van de aanvrager. Indien nodig worden er vragen gesteld. Maar er wordt niet gevraagd naar gegevens die u in de aanvraag had kunnen en moeten verstrekken, en waartoe in het webformulier ook gelegenheid was.  

Van aanvragers verwachten wij dat zij desgevraagd, of uit eigen beweging, aan de medewerkers van Bureau Maror-gelden alle inlichtingen verstrekken die van belang kunnen zijn met betrekking tot de aanvraag. Voor het aanpassen van een aanvraag na indiening gelden beperkingen. Een (geheel of deels) veranderde aanvraag is in feite een nieuwe aanvraag en moet als zodanig worden behandeld.
Indien u vragen hebt over een verzoek van ons om aanvullende informatie neemt u dan vooral contact met ons op zodat wij een en ander kunnen toelichten. Het niet of onvolledig beantwoorden van vragen kan vervelende consequenties hebben voor uw aanvraag omdat de beoordeling daardoor moeilijker of zelfs onmogelijk wordt.

Beantwoord een verzoek om aanvullende informatie altijd binnen de gegeven termijn. Stuurt u uw antwoord per e-mail? Let er dan op dat uw mail inclusief bijlagen niet groter is dan 40 MB, omdat onze mailserver het bericht anders niet kan ontvangen.Aanvullende stukken die buiten termijn worden ontvangen worden niet bij de behandeling betrokken; dit kan leiden tot afwijzing van uw aanvraag.

Het bestuur bepaalt zijn eventuele steun mede op basis van volledige en kwalitatief goede aanvragen. Activiteiten waarvan de aanvraag en/of eventueel gevraagde aanvullende informatie gebrekkig is in relatie tot de inhoud (en vereiste professionaliteit) van de activiteit – bijvoorbeeld onvolledig, niet helder, inconsequent, cijfermatig niet kloppend – lopen grote kans te worden afgewezen.

Het besluit over uw aanvraag ontvangt u in principe binnen 3 maanden. Als niet binnen deze termijn kan worden beslist dan wordt u daarover bijtijds geïnformeerd met vermelding van de datum waarop u uitsluitsel kunt verwachten over uw aanvraag.

Het is mogelijk dat het budget opraakt tussen het moment dat u de aanvraag indient en het moment waarop het besluit over uw aanvraag wordt genomen. In dat geval wordt uw aanvraag afgewezen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Beste mensen,

Wij hopen dat het goed met u gaat en met allen die u dierbaar zijn. Het zijn moeilijke tijden en daarom heeft Maror besloten om die groepen in Joods-Nederland te ondersteunen die dat nu het hardst nodig hebben. Voor bepaalde initiatieven in verband met de Corona-crisis kan daarom – via een versneld proces – een aanvraag worden gedaan. Meer informatie.

Het Corona-virus is ook van invloed op Maror-projecten. Wij realiseren ons dat en zullen met u meedenken en waar mogelijk oplossingen bieden. Als u in dit verband vragen hebt over lopende of geplande activiteiten mail ons dan.

Door de omstandigheden is ons kantoor soms verminderd bereikbaar. Als er gewijzigde kantooruren zijn, vermelden wij dat in principe hieronder.

Wij wensen iedereen Chag Pesach Sameach en sterkte en gezondheid,

Bestuur en medewerkers
Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.